biz-strat

חברת דוד בועז – ייזום וייעוץ עסקי מתמחה בתחום הכלכלה הפיננסית ובמתן הערכות שווי אובייקטיביות בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומית והתקינה הישראלית. הכלכלה הפיננסית עוסקת בעיקר בנושאים הקשורים למימון ולשוק ההון ומשלבת למעשה בין התיאורה והמצאיות העסקית. בין השירותים העיקריים שאנו מציעים בתחום זה ניתן למנות: 

  • הערכות שווי של תאגידים ופעילות, הערכת זכויות וכתבי אופציה והערכת נזקים.
  • הערכות שווי לצורך תביעות משפטיות ולצורכי מס.
  • הערכות שווי עבור מיזוגים ורכישות.
  • הערכות שווי של קניין רוחני.
  • ייחוס של עלויות רכישה (PPA – Purchase Price Allocation).

בין העבודות האחרונות שלנו בנושא הכלכלה הפיננסית ניתן למנות את חוות הדעת שערכנו בעניין חדלות פרעון חלקית או מלאה של אי די בי אחזקות (IDB) וחוות דעת אודות שאלת קיום ועמידה בקריטריונים לחלוקת דיבידנד בהקשר של חלוקה שהתבעצה בחברת סקיילקס בשנת 2011.