eco-cons
 

הייעוץ העיסקי- כלכלי הינו לב פעילותה של חברת דוד בועז. בפעילות זו משקף משרדנו בפני לקוחותיו את סטטוס פעילותם העכשווי והפוטנציאלי ואת ההחלטות שעליהם לקבל לשם שיפור תהליכים, שידרוג מיצובו של הארגון, התחזקות מול מתחרים, השבחת המוצר והעלאת התשואה, השקעות נדרשות, שינויים נדרשים במבנה ההון ועוד.

על שירותי הייעוץ העיסקי-כלכלי נמנים בעיקר:

  • תיכנון עיסקי, בחינת כדאיות השקעה, תמחור ראוי, ניתוח תרחישי שוק, איתור מנועי רווח וגורמי סיכון, הערכות שווי, חיזוי ענפי וטכנולוגי.
  • כתיבת חוות דעת כלכליות עבור צדדים המתדיינים בבתי משפט או בבוררויות, פרוגרמות כלכליות לועדות תכנון מחוזיות ומקומיות, כתיבת חוות דעת מומחה לצרכים אחרים.
  • תימחור ומודלים כלכליים עתידיים, חיזוי שוק למוצרים וענפים מסוימים, הערכת נכסים לא מוחשיים, הערכת אופציות וזכויות, עריכת בחינת הוגנות של מעריכי שווי.

בין עבודות הייעוץ הכלכלי שנעשו לאחרונה וניתן לגלותם, נציין את הבחינה של מיזוג אפשרי של שתי מכללות שהוכנה עבור המועצה להשכלה גבוהה, הערכת ההצדקה המקרו-כלכלית של תמיכת המדינה בתאגידי היי-טק רב-לאומיים, בחינת היתכנות של מיזם של אגירה שאובה של שפכים לשם הפקת אנרגיה והיתכנות של מיזם להפקת אנרגיה סולרית במדינה מסוימת.