פיננסים

 

תחום הפיננסים ושירותי כלכלה פיננסית עוסקים לרוב בלב ליבם של העסקים – תזרימי המוזמנים, שימוש במכשירים הפיננסים (מימוניים) והקצאת השקעות. מלבד זאת, רבים מהלקוחות של מגיעים מתחום הפיננסים, למשל בתי השקעות, על מנת שנעזור ונייעץ להם במגוון נושאים המשלימים או תומכים בליבת העשייה שלהם. להלן תמצית פרויקטים נבחרים בתחום הפיננסיים:

 

רפורמה בענף כרטיסי האשראי

במסגרת ייעוץ לחשב הכללי במשרד האוצר, המפקח על הבנקים וגורמים ממשלתיים נוספים, ערכו דוד בועז ומשרדו בשנת 2007 בחינה כלכלית מקיפה של ענף כרטיסי האשראי בישראל תוך שימת דגש על כשלי שוק ועל עיוותים השוררים בענף זה, כמו גם העלויות למשק כתוצאה מעיוותים אלו. בעקבות העבודה נעשו שינויים בחקיקה שאושרו סופית בשנת 2011.

הערכת איתנותה של חברת אי די בי אחזקות

חוות הדעת עוסקת בעניין חדלות פרעון חלקית או מלאה של אי די בי אחזקות (IDB). חוות הדעת מתמקדת בשאלת יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה החל מ-10.6.2013. זאת, לאור מצבה הפיננסי העדכני ולאור חובתה לפרוע תשלומים שונים, בסך עשרות מיליוני נכון לאמצע שנת 2012.

הערכת שווי הוגנות (Fairness)

כתיבת חוות דעת (Fairness) אודות הערכת שווי שלוש חברות במסגרת מיזוג.

חוות דעת בעניין חלוקת חלוקת דיבידנד בסקיילקס

נתבקשו מנציג מחזיקי מניות בחברת סקיילקס (חברת האם של פרטנר) להגיש חוות דעת לגבי שאלת קיום מבחן חלוקת הדיבידנד בחברת סקיילקס, על פי המבחנים המחייבים כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות. חוות הדעת מתייחסת לדיבידנד בסך 99.8 שחולק בשנת 2011.

הערכת שווי אופציות

לבקשת חברת הלמן אלדובי, ביצענו הערכה לשווי האופציות של שווי השותף הכללי בחברת הזדמנות ישראלית לצרכי מיסוי. הבחינה כללה שימוש במודל בינומי (וBinomial options pricing model) ובמדול בלק אנד שולס (Black–Scholes).

הערכת שווי לנכסי חברת בת של חברת ביטוח גדולה

הערכת שווי זו נעשתה במסגרת התדיינות משפטית שנועדה לברר אם החברה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה.

בחינה כלכלית של תביעת סוכנות ביטוח כנגד חברת ביטוח גדולה

הבחינה התייחסה להנחות היסוד של התביעה, התחשיבים הכלכליים והמסקנות.