מדיניות ציבורית

 

החברה עוסקת בתחום זה בעיקר בכל הקשור בתהליכי קבלת החלטות ובאסטרטגיה מקרו כלכלית. התייחסות מנקודת מבט רחבה יותר מזו המאפיינת בחינה כלכלית ישירה של עסקים וחברות פרטיות, מחייבת הבנת מצבי כשל שוק, היכרות עם מושגי "מוצר-ציבורי" "השפעות חיצוניות" ותופעת-המכפיל-הנוסף. חישובי הכדאיות האלמנטריים הופכים למורכבים יותר בתחומי המדיניות הציבורית וחברתנו התמחתה במורכבות הטמונה בנושאים אלה במהלך פעילותה בשנות קיומה. המבחן האולטימטיבי של בחינה כלכלית של נושאי מדיניות ציבורית, הינו השאת התועלת לטווח בינוני וארוך מבחינתו של המשק הלאומי, תוך הבאה למינימום של עיוותים בהקצאת מקורות. להלן תמצית פרויקטים נבחרים בתחום מדיניות ציבורית:

 

בחינות כלכליות שונות עבור משטרת ישראל

בחינות כלכליות של פרויקטים שונים בתחומי האסטרטגיה והרכש של משטרת ישראל בהזמנת המטה הארצי.

כימות תרומתו המקרו-כלכלית של פרויקט מסע

בחינת תרומתו למשק של פרויקט "מסע" (פרויקט לעידוד שהות של צעירים יהודים בישראל) של הסוכנות היהודית. העבודה מדדה את התועלת הכלכלית נטו של פרויקט זה למשק הלאומי במונחי ערך מוסף לתמ"ג, תוך ביצוע ניתוח רגישות לפרמטרים החשובים והסתייעות במדדים שונים.

תקינה כמנוף לצמיחה

בחינה מאקרו כלכלית של התקינה כמנוף לצמיחה. הבחינה נעשתה בהזמנת משרד האוצר ומכון התקנים הישראלי, תוך עדכון שבוצע בשנת 2010 לחוות הדעת שבוצעה ע"י החברה בשנת 2007. כתוצאה מבחינה זו, קיבל מכון התקנים הישראלי תוספת תקציב משמעותית לפעולותיו ממשרד האוצר.

ליווי כלכלי של פרקליטות המדינה

הכנת חוות דעת כלכלית מקיפה עבור פרקליטות המדינה בתביעתה כנגד חברת תוכנה עקב אי עמידה בתוצרים המובטחים למערכת בתי המשפט.

בחינה מאקרו כלכלית לקראת הסכם סחר חופשי

סקירה מאקרו כלכלית מקיפה על כלכלת אוקראינה וכתיבת חוות דעת כלכלית בעניין כדאיות פתיחת אזור סחר חופשי עם מדינה זו לקראת שיחות הגומלין בינה לבין ישראל. העבודה הוזמנה ע"י מטה סחר החוץ של משרד התמ"ת האחראי לבחינת כדאיות הסכמי אזור סחר חופשי בין מדינות נבחרות.

סיוע בהכנה למכרז לאספקת ציוד לנכי צה"ל

בחינת המשק נשוא המכרז, תכנון המתווה התפעולי ועריכת תחזיות כספיות הנובעות מן המודל העסקי למכרז עבור חברת מכבי care.

בחינת דוח שוחט למערכת ההשכלה הגבוהה

לבקשת התאחדות הסטודנטים הארצית, ערכנו בחינה הכללה איתור פגמים בדוח ועדת שוחט בכל הקשור להמלצותיה להעלאת שכר הלימוד וכן הצגת מודל אלטרנטיבי לקביעת שכר הלימוד לסטודנטים בישראל.

בחינת חסמי סחר בין-לאומי בתחומי תקינה

בהזמנת משרד האוצר נבחנה פעילות התקינה בישראל תוך השוואה לפעילות תקינה במקומות אחרים בעולם. המחקר בחן את ההשלכות הכלכליות של מערכת התקינה בישראל על הסחר הבין-לאומי של מדינת ישראל.